ตารางฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร
คำนำ
รายวิชาในหลักสูตร
บทที่ 1 ปฐมนิเทศ บทที่ 2 ชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
บทที่ 3 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ บทที่ 4 วิชาชาวค่าย
บทที่ 5 การบังเทิงในกองลูกเสือ บทที่ 6 การให้คำปรึกษา
บทที่ 7 เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทที่ 8 การจัดหาอุปกรณ์
บทที่ 9 บทบาทผู้กำกับลูกเสือ บทที่ 10 การวางแผนการฝึกอบรม
บทที่ 11 การผจญภัย บทที่ 12 อนุรักษ์ธรรมชาติ
บทที่ 13 ทักษะลูกเสือ1(เงื่อน) บทที่ 14 ทักษะลูกเสือ(แผนที่-เข็มทิศ)
บทที่ 15 ลูกเสือนานาชาติ บทที่ 16 ทักษะลูกเสือ(บุกเบิก)
บทที่ 17 เดินทางไกลกลางคืน บทที่ 18 การพูดในที่ชุมชน(ทฤษฎี)
บทที่ 19 ทักษะลูกเสือ2(บุกเบิกปฏิบัติ) บทที่ 20 ฝึกประสาทและการอนุมาน
บทที่ 21 กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทที่ 22 ทักษะลูกเสือ3 (วิชาเชิงพราน)
บทที่ 23 การบริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บทที่ 24 การเดินทางไกล
บทที่ 25 พิธีการทางศาสนา บทที่ 26 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับ ลส
บทที่ 27 การพูดในที่ชุมชน(ปฏิบัติ) บทที่ 28 พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร
E_mail : beersoft04@gmail.com