คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
 
คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

ข้าขอสัญญาว่า

                     ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์
                     ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
กฎของลูกเสือสำรอง
                     
                     ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
                     ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
                     ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                     ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
                     ข้อ ๓ ข้าจะปฎิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ
                     
                     ข้อ ๑   ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
                     ข้อ ๒   ลูกเสือมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
                     ข้อ ๓   ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น  
                     ข้อ ๔   ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
                     ข้อ ๕   ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
                     ข้อ ๖   ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
                     ข้อ ๗   ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
                     ข้อ ๘   ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
                     ข้อ ๙   ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
                     ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ