คติพจน์ของลูกเสือ
คติพจน์ของลูกเสือไทย
                                                          
                                                          คติพจน์ของลูกเสือไทย " เสียชีพอย่าเสียสัตย์ "
                                                                            BP Boy Scout Motto
                                                                                 " Be Prepared"
               means that a scout must always be prepared at any moment to do hiss duty and to face danger in order to help his fellowman

                                                                   คติพจน์ของลูกเสือ "จงเตรียมพร้อม"
               ลอร์ด เบเดน โพเอล กล่าวไว้ว่า"จงเตรียมพร้อม"หมายความว่าลูกเสือทุกคนต้องเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะ เพื่อทำหน้าที่และพร้อมที่จะเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ี่

คติพจน์ของลูกเสือสำรอง

"ทำดีที่สุด"

"DO OUR BEST"

คติพจน์ของลูกเสือสามัญ

"จงเตรียมพร้อม"
"Be prepared"

คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

"มองไกล"
"Look wide"

คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ

"บริการ"
"Service"